Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1.  Social Media Marketing Agency Gabrielle Social (hierna:  Gabrielle Social) is een  Social Media Marketing Agency die zich ten doel stelt  content creatie en social media management voor bedrijven.
 2.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van  Gabrielle Social en  Gabrielle Social de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen  Gabrielle Social en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door  Gabrielle Social en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende  content creatie en social media management voor bedrijven, alsmede alle andere door  Gabrielle Social ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website  www.gabriellesocial.com.

 Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1.  De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en  Gabrielle Social gesloten Overeenkomsten waarbij  Gabrielle Social Diensten aanbiedt of producten levert.
 2.  Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met  Gabrielle Social overeengekomen.
 3.  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4.  De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 Artikel 3 De Overeenkomst

 1.  Opdrachtgever kan contact opnemen met  Gabrielle Social via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.  Gabrielle Social zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 2.  Als  Gabrielle Social een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.  Gabrielle Social kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3.  Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van  Gabrielle Social dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij  Gabrielle Social deze schriftelijk bevestigt.
 4.  Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door  Gabrielle Social.
 5. De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te worden nagekomen, met uitzondering van de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding.

 Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1.  Gabrielle Social zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2.  Gabrielle Social heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3.  Bij het inschakelen van derden zal  Gabrielle Social de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door  Gabrielle Social worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  Gabrielle Social aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan  Gabrielle Social worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan  Gabrielle Social zijn verstrekt, heeft  Gabrielle Social het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat  Gabrielle Social zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6.  Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever  Gabrielle Social hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.  Gabrielle Social dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen  Gabrielle Social en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2.  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3.  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van  Gabrielle Social op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen  Gabrielle Social en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1.  Gabrielle Social is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat  Gabrielle Social goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2.  Voorts is  Gabrielle Social bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3.  Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is  Gabrielle Social gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 Artikel 7 Annulering

 1. Indien de Opdrachtnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle gemaakte kosten, de bestede uren, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
 2. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de Opdrachtnemer de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij Opdrachtgever in rekening brengen.

 Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1.  Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en  exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2.  Gabrielle Social heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3.  Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4.  Betaling geschiedt via  Factuurbasis.
 5.  Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6.  De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan  Gabrielle Social mede te delen.
 7.  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8.  Indien  Gabrielle Social besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 Artikel 9 Levering

 1.  Levering geschiedt binnen  2-5 weken.
 2.  Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan  Gabrielle Social.  Gabrielle Social zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3.  Het niet-tijdig leveren van  Gabrielle Social is  geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
 4.  Alle transportrisico’s komen voor rekening van  Opdrachtgever.

 Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1.  Alle zaken geleverd door  Gabrielle Social blijven eigendom van  Gabrielle Social, voor zolang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2.  Voor zover het eigendomsvoorbehoud van  Gabrielle Social door zaaksvorming of anderszins tenietgaat, behoudt  Gabrielle Social zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan  Gabrielle Social verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van  Gabrielle Social te vestigen.

 Artikel 11 Garanties

 1.  Gabrielle Social garandeert het volgende:  De specificaties worden volgens de briefing wordt voldaan…
 2.  Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient Opdrachtgever dit binnen acht (8) weken te melden aan  Gabrielle Social, om een beroep te kunnen doen op de desbetreffende garantie.

 Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1.  De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.  Gabrielle Social is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2.  De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is  Gabrielle Social nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten of Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten of Diensten te weigeren, noch is  Gabrielle Social enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3.  Gabrielle Social is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van  Gabrielle Social, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan  Gabrielle Social om, als een door  Gabrielle Social ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4.  Gabrielle Social is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5.  Gabrielle Social is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6.  Gabrielle Social is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 7.  De Opdrachtgever vrijwaart  Gabrielle Social voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8.  Indien  Gabrielle Social aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van  Gabrielle Social met betrekking tot haar Diensten.
 9.  De aansprakelijkheid van  Gabrielle Social is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien  Gabrielle Social niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10.  De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van  Gabrielle Social.
 11.  Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 Artikel 13 Overmacht

 1.  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van  Gabrielle Social, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2.  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van  Gabrielle Social zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van  Gabrielle Social, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3.  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4.  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal  Gabrielle Social overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die  Gabrielle Social heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1.  Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.  Gabrielle Social kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1.  Gabrielle Social behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor.
 2.  Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan  Gabrielle Social van gegevens. Opdrachtgever zal  Gabrielle Social vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 Artikel 16 Klachtenregeling

 1.  Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan  Info@gabriellesocial.com.

 Artikel 17 Identiteit van Gabrielle Social

 1.  Gabrielle Social is bij de KvK geregistreerd onder nummer  75039907 en draagt btw-identificatienummer  NL234388596B01.  Gabrielle Social is gevestigd aan  Dr H. Colijnstraat 68 (1067CH) te  Amsterdam.
 2.  Gabrielle Social is per e-mail te bereiken via  Info@gabriellesocial.com, middels de Website  www.gabriellesocial.com en telefonisch op  0681936245.

 Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.  Op de rechtsverhouding tussen  Gabrielle Social en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Alle geschillen die tussen  Gabrielle Social en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement     .